امامت
77 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2013 12:50:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

بسم الله الرحمن الرحیم

س1- انسان چگونه موجودی است؟

ج،س1- دونظروجود دارد؛نظراول: این که انسان نیزمانند همه جانداران موجودی به اصطلاح صددرصدخاکی است.یعنی مادی است منتها مادی تکامل یافته است.وقهراً اولین انسانی که پاروی کره زمین گذاشته وروی زمین آمده بایدپایین ترین انسان از حیث تکامل باشد!و هرچه رو به جلو آمده متکاملترشده باشد؛ لکن این طور نیست!

نظردوّم: ازمنظر قرآن وبلکه همه مذاهب آن،اوّلین انسان موجودی است که از بسیاری انسانهای بعد ازخودش حتی از انسان های امروزی متکامل تر است.واین به عنوان «خلیفةالله» وبه عبارت دیگر به حدّ یک پیغمبر بوجود آمده است. واین در منطق دین واز منظر فهم قرآن بسیار حائز اهمّیّت وقابل توجّه می باشد، در حالی که باید بطور طبیعی در مسیرخودش به تکامل می رسید وبعداز شایستگی وتکامل به پیغمبری مبعوث می شد.نه این که اولین انسان روی زمین خودش پیغمبر باشد.

خلاصه اولین انسانی که پا روی زمین نهاد فرشتگان را به شگفتی وا داشت «جلّ الخالق»، این چه سرّی است وچه رازی دارد؟!

اصلاً محور مسأله واساس بحث هستی این است ولذا سایر انسان ها کأنّه موجوداتی هستند فرع بر وجود چنین انسانی واگر چنین انسانی نباشد،انسان های دیگر هم هرگز نخواهند بود واز چنین انسانی تعبیر می شود به «حجّت الله »،«خلیفة الله» یعنی «امام» که درواقع حجّت پروردگار است.

الف- وجود امام وحجّت خدا مایّه ی قوام وحیات است. 

«لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها»یعنی اگر حجّت خدا روی زمین نبود زمین اهل خودش را در خود فرو می برد(می بلعید). واگر حجّت خدا(امام) نباشد انسان هم نیست ونمی تواند باشد. نتیجه می گیریم که وجود انسان تابع وجود امام و حجّت خدا است...

ب- برای هدایت انسان ها به وجود امام نیاز بنیادی واساسی است.

«انّما انت منذر ولکل قوم هاد...»فلسفه خلقت انسان معرفت می باشد ومعرفت خدا توسّط امام حاصل می شود.«کنت کنزاً مخفیّا خلقت الخلق لکی أعرف...»خداوند سبحان می فرماید من کنز (گنجی ) مخفی بودم امام و حجّت راخلق کردم تا شناخته شوم . واگر نه شناخته نمی شدم.

«وماخلقت الجنّ والانس الاّ لیعبدون» وجن وانس را خلق نکردم ،مگر برای عبادت، که علما ومفسّرین گفته اند(لیعبدون- ای لیعرفون) یعنی منظور از خلقت جنّ وانس همان شناختن است.

واز این جهت است که در دعای ندبه در صبح جمعه ها می خوانیم ،«أین سبب المتّصل بین الأرض والسّما» امام سبب عدم دگرگونی عالم وآسمان بر روی زمین است.وانسان نیازمند به وجود پرخیر وبرکت امام است.

بنده همان به که زتقصیر خویش       عذر به درگاه خدای آورد.

ورنه سزاوار خداوندیش                 کس نتواند که بجای آورد. 

تحقیق:از سیدمحمد صالح موسوی28/6/92