تحقیق جامع ازحج زوجه در اسلام
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این رساله طبق نظر فقها ی شیعه از قدما ومتاخرین به بررسی مساله حج زوجه می پردازد که آیا با توجه به استطاعت مالی درصورتی که خوف برجان وعرض وآبروی زوجه باشدزوج می تواند اورا منع کند یانه ؟