رساله درلیالی مقمره
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این رساله فقهی پیرامون شب های مهتابی و غیر مهتابی به بحث وبررسی پرداخته شده است.