کاربرد اسطرلاب در احکام علم نجوم
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این رساله پیرامون اسطرلاب وشناسائی ابزار آن در استفاده از احکام وکاربرد علم نجوم تحقیق و بررسی شده است.