شبهات وهابیّت/توسّل،شفاعت وتبرّک
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله از سلسله مقالات شبهات وهابیّت به بررسی موضوع توسّل ، شفاعت وتبرِک با توجّه به سیره أنبیاء الهی در آیات کریمه قرآن و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم واصحاب آن حضرت در حیات وبعدممات مورد تحقیق وبررسی قرار گرفته است.