روزه وآثار وفوائد آن
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین کتاب به آثار ونقش فراوان روزه ازجنبه های تربیتی،اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی،سیاسی،وروانی در افراد وآحاد جامعه می پردازد.